Trymas | Zapraszamy na wczasy

Regulamin Trymas Wczasy

  Regulamin  Trymas    Pokoje wynajmowane są na doby. Doba w  zaczyna się o godz. 18:00, a kończy o 10:00 dnia następnego. Cisza nocna obowiązuje o godz. 22:00 do godz. 7:00. Klucz od pokoju otwiera górny zamek drzwi wejściowych. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość  powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże wynajmującego i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.Obiekt Trymas Wczasy zobowiązany jest : zapewnić profesjonalną i uprzejma obsługę, zapewnić warunki pełnego wypoczynku gościa, zapewnić wykonywanie czynności związanych z naprawą urządzeń, podczas nieobecności gościa, bądź w jego obecności jeśli wyrazi takie życzenie, bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. Trymas nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości hotelowych, które nie zostały złożone do depozytu. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 21:00. Gość  nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Przy opuszczeniu obiektu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w biurze. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Trymas Wczasy, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Klient przywożący ze sobą psa, obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym gościom bądź pracownikom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką ono pozostaje. Za pobyt psa oraz innych zwierząt pobiera się opłatę w wysokości określonej przez  właściciela. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku i  opłaty za zakwaterowanie  niezwłocznie po przyjeździe w biurze. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią. Trymas może odmówić przyjęcia gościa,który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin  lub wyrządził szkodę mieniu  lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie Trymas Wczasy lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie . Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego na terenie całego pensjonatu. W przypadku niedostosowania się do paragrafu grozi kara grzywna w wysokości 300zł. Na terenie Trymas Wczasy obowiązuje cisza nocna od 22 do 6 rano. 

Właściciele ”Trymas Wczasy” będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.