Trymas | Zapraszamy na wczasy

RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Rymaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Trymas Wczasy Tomasz Rymszewski, 78-111 UIstronie Morskie, ul Graniczna 4,NIP 6711195001<trymas1@aol.com>

1.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie: 

1.     art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w  celu zawarcia umowy dotyczącej rezerwacji i pobytu w obiekcie Trymas Wczasy

2.     art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.     art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;

2.     Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, księgowości, obsługi prawnej. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi bankowe lub operator pocztowy. Państwa dane mogą być zapisane na serwerze, który fizycznie znajduje w obiekcie Trymas Wczasy. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia). 

3.     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

4.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy. 

5.     Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6.     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

7.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

 Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych; Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub się zdezaktualizowały; Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych; Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania; Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe; Prawo do sprzeciwu – czyli prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych Prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Państwa.

 

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt

Tomasz Rymaszewski